ضروری است که وکیل منتخب شهروندان از استقلال لازم برای اعمال حق دفاع موکلان خود برخوردار باشد.