یک روانشناس ومشاوردرباره نکات آموزشی برای حفظ سلامت روان در مواجهه با ویروس کرونا توضیحاتی داد.