اغذیه فروشی های سیار (کارفود ها) و وانت نیسان های سدمعبر کننده از سطح معابر شمال تهران با حضور نیروهای شهربان و معبربان جمع آوری شدند.