همزمان با بازدید مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران امکان تهیه طرح موضعی محلات حصارک و مراد آباد بررسی شد .