بی شک در سال های دور فتوت و جوانمردی و پهلوانی جایگاه ویژه در آداب و رسوم و زندگی اجتماعی و ادبیات این مرز و بوم داشته است. اما همین فتوت وجوانمردی هم به سرنوشت بسیاری از سنت ها و آیین های زندگی ...