معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند از اجرای طرح «جمع آوری و توزیع اسباب بازی و پوشاک کودک»در شهر تهران خبر داد.