اجرای طرح عمرانی شهرداری درمیدان چهارصددستگاه مشکلاتی را برای مردم آن منطقه ایجادکرده است. / این پیام توسط خبرنگاران «آوای جامعه» از طرف شهرداری پیگیری و پاسخ ارائه شده است.