رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر تأثیرگذاری بقاع متبرکه در جغرافیای اجتماعی و فرهنگی کشور، گفت: «کارکرد اوقاف» مهمترین مبلغ وقف جدید است.