متهم که خود را تاجر معرفی می کرد از ۳ مال باخته ۶ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.