12 جشنواره فرهنگی، هنری و اجتماعی درسال جاری پیش بینی شده که در بستر وب و به میزبانی استانهای گوناگون در طول سال برگزار خواهد شد.