متقاضیان شرکت در این جشنواره می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی به نشانی الکترونیکی farhangi. aut. ac. ir مراجعه کنند.