رئیس سازمان اورژانس کشور درباره مهمترین برنامه‌های سازمان اورژانس در دوره جدید اظهار داشت: جذب نیروی انسانی مهم‌ترین برنامه اورژانس است که امیدواریم با کمک دولت جدید این موضوع محقق شود.