مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن اعلام خبر موافقت کمیسیون ماده پنج با طرح بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام، به تشریح جزییات این طرح پرداخت.