عضو شورای شهر تهران درباره انتصاب جوانان در پست های مدیریتی به شهردار تهران تذکر داد.