بر اساس مطالعه‌ای که در اوایل شیوع این بیماری در بهشت زهرا انجام شد حدود ۵۰ درصد از غسل کنندگان میت درگیر کرونا شده‌بودند.