معلم می‌تواند با انتخاب کلاس و درس خود پس از تعیین عنوان و مشخصات در شبکه شاد ، تکلیف را ثبت کند؛ تکلیف ایجاد شده در قسمت تکالیف در جریان قرار می گیرد.