توسط وزارت آموزش و پرورش، «دستور العمل اجرایی برنامه نهضت نصیب آموزشی یکسان با هدف ارتقای عدالت آموزشی» به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.