شهردار تهران گفت: نقشه گسل های تهران را تهیه کردیم و اجازه نمی دهیم ساخت وساز در حاشیه گسل ها صورت گیرد.