یکی از راهکارها این است که نوجوان با تهیه یک جدول زمانی، کارها و امور خود را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کرده و خود را موظف به انجام آن امور کوچک در موعد مقرر بداند.