معاون خدمات شهری شهرداری تهران بر تملک باغات در مناطق کم برخوردار تهران با هدف افزایش سرانه فضای سبز در این مناطق تاکید کرد.