یک قاچاقچی مشهور مواد مخدر به نام «تمساح خلیج» را دستگیر شده است که تا زمان دستگیری ٢٨ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی داشته است.