میانکاله دو سال است که مقصد نهایی تعداد وسیعی از ‌پرندگان مهاجری شده که همزمان با سرد شدن هوا برای زمستان‌گذرانی به سمت این تالاب ‌پرواز می‌کنند اما آیا تلفات گسترده پرندگان مهاجر در این تالاب امسال ...