برنامه جدید"خانواده تهرانی" از رادیو تهران با تمرکز بر خانواده، پنجشنبه ها از ساعت 12:30 با بخش های نمایشی همراه شما مخاطبان خواهد بود.