رییس سازمان بهزیستی از اختصاص بیمه بیکاری برای کادر مهد‌هایی که شغلشان را از دست دادند، خبر داد.