برای مرور دروس و اطمینان از رخ دادن یادگیری هر زمان مدارس باز شود نیاز به ۴ تا ۶ هفته برپایی کلاس داریم.