به ازای ۱۰ الی ۱۲ کودک یک مربی حضور دارد در حالی که بر اساس دستورالعمل‌ها برای هر ۶ کودک یک مربی در نظر گرفته شده است.