یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی و راهبردی اساسی در پیشرفت زندگی مشترک، خوش خلقی و خوش رویی است.