شهردار ناحیه ۵ منطقه 6 تهران از اجراي طرح غربالگری كاركنان آن ناحیه براي جلوگيري از افزايش شيوع بيماري كرونا خبر داد.