مرگ‌ومیر در این گروه سنی تبعات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی دارد و به همین دلیل تمرکز اصلی افزایش سرعت واکسیناسیون عمومی در جامعه است.