بررسی های پلیسی نشان می دهد حتی حرفه ای ترین سارقان هم به دنبال سرقت های کم دردسر و راحت بوده و به ندرت سراغ خودروهایی می روند که موارد ایمنی در آن ها به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.