همه انسان‌ها در طول روز بار‌ها برای زندگی شان تصمیم گیری می‌کنند، اما گاهی تصمیم گرفتن بسته به نوع اهمیتی که دارد ترسناک می‌شود.