مشمولان خدمت سربازی و یا سربازان مشغول به خدمت در صورت ثبت نام در دانشگاه پیام نورمانند دیگر دانشگاه ها از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.