«مرال» یا گوزن قرمز و در گویش مازندرانی گاوکوهی یکی از گونه‌های در معرض خطر انقراض کشورمان است که از اواسط شهریورماه فصل جفت‌گیری آن آغاز می‌شود.