خرید و فروش ملک از جمله معاملاتی است که روزانه به تعداد زیادی انجام می‌شود و بر همین اساس و اهمیتی که دارد قانونگذار برای آن قوانین ویژه ای را تدوین کرده است.