سازمان سنجش نیز موظف است فهرست افراد دارای معلولیت پذیرفته شده در واحدهای آموزش عالی در هر سال تحصیلی را به بهزیستی کشور اعلام کند.