تمامی مواد پروتئینی از جمله انواع گوشت قرمز در میادین و بازارهای سطح شهر، در پایانه های عرضه عمده‌ی سازمان مدیریت میادین توسط دکتر های دامپزشک مورد بازرسی قرار می گیرند.