کودکان علاوه بر اینکه یک بیننده و شنونده متعهد به رسانه هستند، یک عامل قوی برای عملیاتی کردن آن پیام‌ها نیز هستند.