بر اساس مصوبه جدید شورای شهر تهران هر مغازه یا فعال صنفی می‌تواند به اندازه بَرِ ساختمان، حداکثر به ارتفاع 130 سانتی‌متر و برآمدگی حداکثر به اندازه 60 سانتی‌متر، یک تابلو را که معرف رسته صنفی و عنوان ...