معاون حمایت و سلامت کمیته امداد از بیمه شدن ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار تحت پوشش زیر نظر صندوق روستائیان و عشایر خبرداد.