برای اشاعه و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری و ترغیب شهروندان به استفاده از حمل ونقل پاک، بوستان گفتگو مجهز به مسیر دوچرخه سواری  شد.