استاندار تهران گفت: ۳میلیون زن سرپرست خانوار داریم که باید شرایط توانند سازی آن‌ها فراهم شود.