نیاز به خط شکن های فرهنگی، هنری و رسانه ای اثر بخش داریم، لذا در این موضوع برای ما موضوعات، شیوه ها و تاکتیک های جنگ (برای مثال در عرصه هنر) تغییر کرده است.