معضل فرونشست از جمله معضلاتی است که در بسیاری از مناطق کشورمان با آن مواجه هستیم.