بقعه چهل تن دولاب با قدمت چند صد ساله که مزار ۵ شهید نامدار را در خود جای داده است، به عنوان مجموعه فرهنگی و مذهبی دارالمومنین تهران مورد توجه قرار دارد.