یازدهمین بسیج ملی تغذیه با تاکید بر آموزش برچسب نشانگرهای تغذیه ای در دی ماه برگزار می‌شود.