رئیس بسیج اساتید دانشگاه پیام نور گفت: کتاب مقدمه ای بر مکتب سلیمانی فردا در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور رونمایی می شود.