تهیه کننده ویژه برنامه صبح است وبهاران گفت : هر صبح بازی و آشپزی خانگی آموزش داده می شود.