برنامه‌های منتخب حوزه «تاریخی و دفاع مقدس»فصل زمستان معاونت صدا در رادیو اعلام شد.