«وبینار تخصصی توسعه محلی» روز سه شنبه 29 تیرماه 1400 توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران برگزار می شود.