این روزها در ارتباطات خانوادگی و کاری خود با برخی دوستان، همکاران، اقوام و آشنایان با نوع خاصی از ادبیات گفتاری و ارتباطی ویژه مواجه شده‌اید. کارشناسان و جامعه‌شناسان اجتماعی نسبت به اپیدمی شدن ...